top of page

MAÇONNELOGIE 22              Vrijmetselarij juli 2014   

ACHTBARE MEESTER

“Broeder Van Dam, deze werkplaats heeft u waardig geoordeeld als haar Meester op te treden en de werken te leiden.”

 “De meest ervarende onder de Meesters zal tot Meester van de Loge worden verheven en aangesteld en door hen die onder hem werken als zodanig worden erkend. De Meester zal zichzelf tot het bestuur bekwaam weten en hij zal het werk zo redelijk mogelijk aannemen. Hij zal niet meer Leerlingen aannemen dan hij werk kan verschaffen en geen van de werklieden meer loon geven dan hij verdient. Zowel de Meester als de Metselaren zullen aan hun plicht getrouw zijn; zij zullen hun loon naar behoren op de bestemde tijd krijgen en zonder morren of tegenstreven in ontvangst nemen; en zij zullen de Meester niet verlaten voor het werk af is. De jonge werklieden zullen in het werk onderwezen worden om het teloorgaan van materialen te voorkomen, tot versterking en onderhouding mede van de Broederlijke Liefde!”

“Broeder Van Dam, wij allen weten welke verheven, maar ook zware taak U wacht. U weet deze taak verlicht door de samenwerking en het vertrouwen van de Broeders van deze Loge. Bent u bereid deze taak te aanvaarden?”

“Ik ben daartoe bereid en vertrouw daarbij op al mijn Broeders.”

“Ik, Cornelis Hendrikus Maria van Dam, beloof dat ik de waardigheid van deze Achtbare Loge zal handhaven. Over haar eer zal waken en naar haar bloei en luister zal streven. Ik beloof de werken te zullen leiden overeenkomstig ‘De Oude Plichten der Vrijmetselaren’ en het mij toevertrouwde ambt van Meester van de Loge met ijver, trouw en toewijding te vervullen.

“In naam van de Opperbouwmeester van het Heel Al en uit hoofde van de macht mij tot heden door de Achtbare Loge toevertrouwd, verklaar ik u te zijn Meester van de Achtbare Loge “De Friesche Trouw” no. 20 in het Oosten Leeuwarden”

Vaker heb ik in mijn leven een stap in het ongewisse gezet, niet wetend waar ik “Ja, ik wil” of “Daartoe ben ik bereid” tegen zei. Ik ben blind geboren en toen ik kon zien blind gebleven. In liefdesblind vertrouwen heb ik mij meermalen in een relatie gestort. In geblinddoekt vertrouwen ben ik vrijmetselaar geworden en als zodanig heb ik mij meermalen tot het hoogste offer bereid verklaard. Ik heb het tot nu toe niet hoeven brengen, maar ik weet wat Broederschap is en wat het is om in je eentje door de Diepste Duisternis te gaan. Ik weet waar ik aan begonnen ben: aan een avontuur op de Geblokte Vloer. Voor de afloop ervan vertrouw ik blind op al mijn Broeders. 

bottom of page